Algemene Voorwaarden

Voor het gebruik van het Forum en de website van Nederland Heelt gelden de volgende voorwaarden en huisregels:


  • Onze website is uitsluitend bedoeld voor lotgenotencontact en het uitwisselen van informatie, ervaringen, kennis en ter ontspanning.
  • U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
  • U gebruikt onze website niet voor commerciële doeleinden.
  • U plaatst geen content die discriminerend of kwetsend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst.
  • U plaatst geen content waarmee inbreuk gemaakt wordt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Nederland Heelt of derden worden geschonden.
  • U plaatst geen content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze huisregels.
  • Uw verhaal kan als steunbewijs dienen voor andere leden na uw toestemming, waarmee men naar de schadecommissie toe een bewijslast op tafel kan leggen. (Uw verhaal hoeft niet op internet geplaatst te worden indien u dit niet wenst!)
  • Nederland Heelt ziet als eigenaar en beheerder van het platform toe op het gebruik door de deelnemers, binnen alle onderdelen en functionaliteiten die het forum van Nederland Heelt biedt.
  • Nederland Heelt heeft het recht om op ieder moment en bij onjuist gebruik, persoonlijke profielen van deelnemers te verwijderen. Nederland Heelt zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.DISCLAIMER


Aansprakelijkheid Nederland Heelt


Nederland Heelt besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling en het actualiseren van deze site. Ondanks dat is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Nederland Heelt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de bijdragen die door derden op de site worden geplaatst. Nederland Heelt behoudt zich het recht voor om deze bijdragen geheel of gedeeltelijk van de site te verwijderen als deze in strijd zijn met de voor het platform opgestelde Algemene Voorwaarden.

Nederland Heelt heeft het recht om op ieder moment en bij onjuist gebruik, persoonlijke profielen van deelnemers te verwijderen. Nederland heelt zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

Nederland Heelt streeft naar een goede toegankelijkheid van het platform en van de daarbij horende aangeboden elektronische diensten. Nederland Heelt kan echter niet garanderen dat het platform foutloos of ononderbroken functioneert en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de toegankelijkheid van het platform.


Intellectueel Eigendom.


Alle inhoud van deze pagina's, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audio- of videoclips en software is intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is eigendom van Nederland Heelt of werd in bruikleen aan haar gegeven.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederland Heelt.


Nieuwe Ontwikkelingen


De tekst van deze disclaimer kan door Nederland Heelt worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze activiteiten en eventuele wetswijzigingen. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.


Klachten.


Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent.
Stuur in dit geval een e-mail naar: nederlandheelt@gmail.com